Wayflyers sekretesspolicy

1. Välkommen till Wayflyers integritetsmeddelande
2. Vår roll som personuppgiftsansvarig
3. Vilka personuppgifter samlar vi in?
4. Ändamål och rättsliga grunder för databehandling
5. Hur samlas dina personuppgifter in?
6. Hur vi använder dina personuppgifter
7. Utlämnande av dina personuppgifter
8. Internationella dataöverföringar
9. Datasäkerhet
10. Lagring av uppgifter
11. Dina juridiska rättigheter
12. Ordlista
13. Ändringar i sekretessmeddelandet

1. Välkommen till Wayflyers integritetsmeddelande

1.1 Wayflyer Limited, som handlar som "Wayflyer", (inklusive företag som kontrolleras av, eller står under gemensam kontroll med Wayflyer Limited, kollektivt kallade Wayflyer-gruppen) respekterar din integritet och har åtagit sig att skydda dina personuppgifter. Detta integritetsmeddelande informerar dig om hur vi tar hand om dina personuppgifter och berättar om dina rättigheter i fråga om integritet och hur lagen skyddar dig.

Använd ordlistan för att förstå innebörden av vissa termer som används i detta integritetsmeddelande.

1.2 Detta integritetsmeddelande syftar till att ge dig information om hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter genom din användning av Wayflyers webbplatser (inklusive alla Wayflyers koncernwebbplatser, mobilapplikationer eller webbplatser som drivs av Wayflyer i samarbete med en kommersiell partner som erbjuder Wayflyer-tjänster), inklusive uppgifter som du kan lämna som en del av vår onlineansökan, genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev eller annat marknadsföringsmaterial, genom att skicka in en fråga, genom att använda andra onlinetjänster eller genom att ansöka om en tjänst hos Wayflyer.

1.3 Detta integritetsmeddelande bör läsas tillsammans med relaterade policyer och förfaranden som Wayflyer upprätthåller när det gäller efterlevnaden av dataskyddslagarna.

1.4 Wayflyer har åtagit sig att inte bara följa lagens bokstav utan även lagens anda och lägger stor vikt vid korrekt, laglig och rättvis hantering av alla personuppgifter och vid att respektera de juridiska rättigheterna, integriteten och förtroendet för alla individer som Wayflyer har att göra med.

1.5 Wayflyers webbplatser och Wayflyers tjänster är inte avsedda för konsumenter.

1.6 Det är viktigt att du läser detta integritetsmeddelande tillsammans med andra integritetsmeddelanden eller meddelanden om rättvis behandling som vi kan tillhandahålla vid särskilda tillfällen när vi samlar in eller behandlar personuppgifter om dig så att du är fullt medveten om hur och varför vi använder dina uppgifter. Detta integritetsmeddelande kompletterar de andra meddelandena och är inte avsett att åsidosätta dem.

2. Vår roll som personuppgiftsansvarig

2.1 Detta integritetsmeddelande utfärdas på uppdrag av Wayflyer Ltd, som handlar under namnet "Wayflyer" och har sitt säte på One Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1, D01X9R7, Irland. Vårt företags registreringsnummer är 602786. Wayflyer Limited, som bedriver handel under namnet "Wayflyer", är registeransvarig för detta integritetsmeddelande och för behandlingen av personuppgifter som samlas in av medlemmarna i Wayflyer-koncernen.

2.2 Om du har några frågor om detta integritetsmeddelande, inklusive förfrågningar om att utöva dina lagliga rättigheter, vänligen kontakta privacy@wayflyer.com.

2.3 Du har rätt att när som helst lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet enligt dataskyddslagarna. Vi skulle dock uppskatta chansen att ta itu med dina problem innan du vänder dig till en tillsynsmyndighet, så vänligen kontakta oss i första hand.

2.4 Länkar till tredje part: Denna webbplats kan innehålla länkar till webbplatser, insticksprogram och applikationer från tredje part. Om du klickar på dessa länkar eller aktiverar dessa anslutningar kan tredje parter tillåtas samla in eller dela uppgifter om dig. Vi kontrollerar inte dessa webbplatser från tredje part och ansvarar inte för deras sekretesspolicy. När du lämnar vår webbplats uppmanar vi dig att läsa sekretessmeddelandet för varje webbplats du besöker.

3. Vilka personuppgifter samlar vi in?

3.1 Personuppgifter eller personlig information är all information om en person som gör det möjligt att identifiera den personen. Det omfattar inte uppgifter där identiteten har tagits bort (anonyma uppgifter). Wayflyer tillhandahåller tjänster från företag till företag. För att tillhandahålla dessa tjänster och för att kommunicera med våra företagskunder behöver vi dock information om anställda, direktörer och andra tjänstemän i dessa företag. Vi behandlar också uppgifter om personer som interagerar med Wayflyer, antingen genom direktkontakt med oss, via Wayflyers webbplatser eller på sociala medier.

3.2 Vi kan samla in, använda, lagra och överföra olika typer av personuppgifter om dig som vi har grupperat enligt följande:

 1. Identitetsuppgifter omfattar förnamn, efternamn, användarnamn eller liknande identifierare, titel och födelsedatum.
 2. Kontaktuppgifter omfattar faktureringsadress, e-postadress och telefonnummer.
 3. Finansiella uppgifter omfattar uppgifter om bankkonto och betalkort.
 4. Tillgångsdata inkluderar användarnamn, inloggnings- och lösenordsuppgifter för ditt bankkonto, kortprocessorkonto och andra tjänster från tredje part (inklusive, men inte begränsat till, Adwords, Facebook, Google Analytics, Shopify, Stripe och andra konton som kan krävas från tid till annan), som du har lämnat till oss som en del av onlineansökningsförfarandet.
 5. Transaktionsdata omfattar uppgifter om betalningar till och från dig och andra uppgifter om tjänster som du har köpt från oss.
 6. Tekniska data omfattar IP-adress (Internet Protocol), dina inloggningsuppgifter, typ och version av webbläsare, tidszon och plats, typer och versioner av plug-in-program för webbläsare, operativsystem och plattform samt annan teknik på de enheter som du använder för att komma åt Wayflyers webbplatser.
 7. Profiluppgifter omfattar ditt användarnamn och lösenord, köp av tjänster eller beställningar som du gjort, dina intressen, preferenser, feedback och enkätsvar.
 8. Användningsdata innehåller information om hur du använder Wayflyers webbplatser.
 9. Marknadsförings- och kommunikationsuppgifter omfattar dina önskemål om att få marknadsföring från oss och våra tredje parter och dina kommunikationspreferenser.
 10. Rekryteringsuppgifter: Om du överväger att söka en tjänst hos Wayflyer kommer uppgifter om CV/resumé att behandlas.
 11. Uppgifter om diskussioner med vår kundtjänst, inklusive samtalsinspelningar, när du delar kommentarer och åsikter med oss, ställer frågor till oss eller lämnar in ett klagomål, inklusive när du ringer till oss, kommer vi att föra en förteckning över detta. Detta inkluderar när du skickar e-post, brev, ringer vårt supportteam eller kontaktar oss via sociala medier.

5. Hur samlas dina personuppgifter in?

Vi använder olika metoder för att samla in data från och om dig, bland annat genom:

a. Direkta interaktioner. Du kan ge oss dina identitets-, kontakt- och finansiella uppgifter genom att fylla i formulär eller genom att kommunicera med oss via post, telefon, e-post eller på annat sätt. Detta omfattar följande

 1. skapa ett konto;
 2. delta i ansökningsprocessen online;
 3. prenumerera på våra publikationer;
 4. begära att marknadsföringsmaterial skickas till dig;
 5. delta i en kampanj eller undersökning;
 6. söka jobb i Wayflyer;
 7. ge oss feedback, eller
 8. skicka in en fråga via formuläret Kontakta oss.

b. Automatiserad teknik eller interaktioner. När du interagerar med en Wayflyer-webbplats kan vi automatiskt samla in tekniska data om din utrustning, dina surfåtgärder och mönster. Vi samlar in dessa personuppgifter genom att använda cookies (i enlighet med vår Cookie Policy), serverloggar och annan liknande teknik. Vi kan också få tekniska data om dig om du besöker andra webbplatser som använder våra cookies.

c. Tredje part eller offentliga källor. Vi kan få kontakt-, finans- och transaktionsuppgifter från leverantörer av tekniska tjänster, betalnings- och leveranstjänster som Realex eller Stripe, andra analysleverantörer, offentliga register eller offentliga sociala medier som LinkedIn och verktyg för kontaktgenerering som Apollo, Cognism, Lusha, RocketReach, SignalHire, ZoomInfo och Adapt.

6. Hur vi använder dina personuppgifter

6.1 Laglig grund. Vi kommer endast att använda dina personuppgifter när lagen tillåter det. Vanligast är att vi använder dina personuppgifter under följande omständigheter när:

 1. Vi behöver utföra det avtal som vi är på väg att ingå eller har ingått med dig;
 2. Det är nödvändigt för våra legitima intressen (eller en tredje parts intressen) och dina intressen och grundläggande rättigheter har inte företräde framför dessa intressen;
 3. Om vi behöver uppfylla en rättslig eller lagstadgad skyldighet.

Generellt sett använder vi oss inte av samtycke som rättslig grund för att behandla dina personuppgifter annat än när det gäller att skicka vissa marknadsföringsmeddelanden till dig via e-post eller sms. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till marknadsföring genom att kontakta oss på privacy@wayflyer.com.

6.2 Marknadskommunikation från oss

Vi kan använda dina identitets-, kontakt-, teknik-, profil- och användningsuppgifter för att skapa oss en uppfattning om vad vi tror att du vill ha eller behöver, eller vad som kan vara av intresse för dig. På så sätt bestämmer vi vilka produkter, tjänster och erbjudanden som kan vara relevanta för dig.

6.3 Att välja bort

Vi ger dig valmöjligheter när det gäller vissa användningsområden för personuppgifter, särskilt när det gäller marknadsföring och reklam. Du kan när som helst be oss eller tidigare godkända tredje parter att sluta skicka marknadsföringsmeddelanden till dig genom att kontakta oss på privacy@wayflyer.com.

6.4 Cookies

Du kan ställa in din webbläsare eller ditt centrum för inställningar för cookies så att alla eller vissa cookies vägras eller så att du får en varning när webbplatser ställer in eller använder cookies. Om du inaktiverar eller vägrar att ta emot cookies kan det hända att vissa delar av denna webbplats blir otillgängliga eller inte fungerar som de ska. För mer information om de cookies som vi använder, se vår policy för cookies.

6.5 Ändring av syfte

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter för de syften för vilka vi samlade in dem, såvida vi inte rimligen anser att vi behöver använda dem av ett annat skäl och att detta skäl är förenligt med det ursprungliga syftet. Om du vill få en förklaring till hur behandlingen för det nya ändamålet är förenlig med det ursprungliga ändamålet, vänligen kontakta oss på privacy@wayflyer.com.

Om vi behöver använda dina personuppgifter för ett orelaterat ändamål kommer vi att meddela dig och vi kommer att förklara den rättsliga grunden som gör det möjligt för oss att göra det.

Observera att vi kan behandla dina personuppgifter utan din vetskap eller samtycke, i enlighet med ovanstående regler, där detta krävs eller tillåts enligt lag.

7. Utlämnande av dina personuppgifter

7.1 Vi kan behöva dela dina personuppgifter med de parter som anges nedan:

 1. Interna tredje parter enligt ordlistan.
 2. Externa tredje parter enligt ordlistan.

7.2 Tredje part i samband med förvärv, fusioner, aktieinvesteringar eller liknande företagstransaktioner, och

7.3 Tredje part till vilken vi säljer, överför eller slår samman delar av vår verksamhet eller våra tillgångar; alternativt kan vi försöka förvärva andra företag eller slå oss samman med dem; om vår verksamhet förändras kan de nya ägarna eller de nyförvärvade företagen använda dina personuppgifter på samma sätt som anges i detta integritetsmeddelande.

Vi kräver att alla tredje parter respekterar säkerheten för dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med lagen. Vi tillåter inte att våra tredjepartstjänsteleverantörer använder dina personuppgifter för sina egna syften och tillåter dem endast att behandla dina personuppgifter för specificerade syften och i enlighet med våra instruktioner.

8. Internationella dataöverföringar

När vi överför dina personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") ser vi till att de får ett likvärdigt skydd genom att använda särskilda avtal som godkänts av Europeiska kommissionen och som ger personuppgifter samma skydd som de har i Europeiska unionen (så kallade standardavtalsklausuler).

9. Datasäkerhet

9.1 Vi har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter oavsiktligt förloras, används eller nås på ett obehörigt sätt, ändras eller avslöjas. Dessutom begränsar vi tillgången till dina personuppgifter till de anställda, agenter, entreprenörer och andra tredje parter som har ett affärsbehov att veta. De kommer endast att behandla dina personuppgifter på våra instruktioner och de omfattas av en tystnadsplikt.

9.2 Vi har infört rutiner för att hantera misstänkta brott mot personuppgifter och kommer att meddela dig och alla tillämpliga tillsynsmyndigheter eller andra regleringsorgan om ett brott där vi är skyldiga att göra det enligt lag.

10. Lagring av uppgifter

10.1 Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften som vi samlade in dem för och i enlighet med vår interna policy för datalagring, inklusive för att uppfylla rättsliga, bokföringsmässiga eller rapporteringsmässiga krav.

10.2 För att fastställa lämplig lagringstid för personuppgifter tar vi hänsyn till mängden, arten och känsligheten av personuppgifterna, den potentiella risken för skada från obehörig användning eller utlämnande av dina personuppgifter, de ändamål för vilka vi behandlar dina personuppgifter och om vi kan uppnå dessa ändamål på annat sätt samt tillämpliga rättsliga krav.

10.3 Enligt lag måste vi behålla grundläggande information om våra kunder (inklusive kontakt-, identitets-, finans- och transaktionsuppgifter) i sju år efter det att de har upphört att vara kunder för skatteändamål och andra juridiska ändamål.

10.4 Under vissa omständigheter kan du be oss att radera dina uppgifter: se nedan för mer information.

10.5 Under vissa omständigheter kan vi anonymisera dina personuppgifter (så att de inte längre kan associeras med dig) för forsknings- eller statistiska ändamål, och i så fall kan vi använda dessa uppgifter på obestämd tid utan att meddela dig.

12. Ordlista

12.1 Rättslig grund

 1. Dataskyddslagar: all tillämplig dataskyddslagstiftning och sekretesslagstiftning som gäller från tid till annan, inklusive, utan begränsning och där det är tillämpligt, (i) den allmänna dataskyddsförordningen (EURegulation 2016/679) ("GDPR"), (ii) GDPR som den utgör en del av brittisk lag i enlighet med avsnitt 3 i European Union (Withdrawal)Act 2018 och UK Data Protection Act 2018; (ii) EU:s direktiv om integritet och elektronisk kommunikation 2002/58/EG; (iv) California Consumer Privacy Act från 2018, all nationell genomförandelagstiftning och alla tillämpliga bindande riktlinjer och uppförandekoder som utfärdats av en tillsynsmyndighet eller annan relevant tillsynsmyndighet.'
 2. personuppgifter : all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person (en registrerad); en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt genom hänvisning till en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, en online-identifierare, eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.
 3. Medlegitimt intresse avses vårt företags intresse av att bedriva och hantera vår verksamhet så att vi kan ge dig det bästa erbjudandet och den bästa och säkraste upplevelsen; vi ser till att vi överväger och balanserar alla potentiella konsekvenser för dig (både positiva och negativa) och dina rättigheter innan vi behandlar dina personuppgifter för våra legitima intressen; Vi använder inte dina personuppgifter för verksamheter där våra intressen väger tyngre än konsekvenserna för dig (såvida vi inte har ditt samtycke eller på annat sätt är skyldiga eller tillåtna enligt lag). Du kan få mer information om hur vi bedömer våra legitima intressen mot eventuella konsekvenser för dig när det gäller specifika verksamheter genom att kontakta oss på privacy@wayflyer.com.
 4. fullgörande av avtal: behandling av dina uppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal som du är part i eller för att vidta åtgärder på din begäran innan ett sådant avtal ingås.
 5. "Uppfyllande av en rättslig eller reglerande skyldighet" innebär behandling av dina personuppgifter när det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig eller reglerande skyldighet som vi är underkastade.

12.2 Tredje part

 1. Interna tredje parter; andra företag i Wayflyer-gruppen som tillhandahåller IT- och systemadministrationstjänster och marknadsföringstjänster till Wayflyer-gruppen.

b. Externa tredje parter

 1. tjänsteleverantörer, affärspartners och byråer som anlitas för att tillhandahålla de tjänster som anges i detta integritetsmeddelande, alltid inom ramen för ett lämpligt avtal mellan oss;
 2. Professionella rådgivare som agerar som bearbetare eller registeransvariga, inklusive advokater, bankirer, revisorer och försäkringsgivare som tillhandahåller konsulttjänster, banktjänster, juridiska tjänster, försäkringstjänster och redovisningstjänster.
 3. Revenue Commissioners i Irland, tillsynsmyndigheter och andra myndigheter som agerar som registerförare eller gemensamma registeransvariga baserade i Irland och som kräver rapportering av behandlingsaktiviteter under vissa omständigheter.

13. Ändringar i sekretessmeddelandet

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra vårt integritetsmeddelande. Om vi gör ändringar kommer vi att publicera dem och på den här sidan ange sekretessmeddelandets nya giltighetsdatum. Vänligen kontrollera den här sidan då och då för att ta del av eventuella ändringar vi gör, eftersom de är bindande för dig.

Datum för ikraftträdande 14 oktober 2022