Villkor för Wayflyer-plattformen

1. Plattformen och tjänsterna2. Andra tillämpliga villkor3. Ändringar av dessa plattformsvillkor 4. Ändringar av plattformen5. Tillgång till och användning av plattformen6. Inskolning7. Användning av ditt innehåll8. Kvalifikation för tjänster9. Tillhandahållande av tjänsterna10. Konfidentialitet11. Immateriella rättigheter12. Ingen användning av information13. Ansvar för överträdelse14. Begränsning av ansvar15. Virus16. Länkar och resurser från tredje part i plattformen18. Hela avtalet19. Tillämplig lag20. Kontakta oss17. Allmänt

Villkor för Wayflyer-plattformen

Läs dessa plattformsvillkor noggrant innan du använder plattformen eller tjänsterna.

"Konfidentiell information"

Innebär all icke-offentlig information som rör Wayflyer eller dig, dokumentation, teknisk information, programvara, affärsinformation, feedback, prissättning, rapporter, affärshemligheter eller know-how eller annat material av konfidentiell karaktär som lämnas ut av en part till den andra parten i samband med plattformsvillkoren eller tjänsterna;

"kund","du", "din", "dina".

är det företag som anges i Onboarding-processen, eller en användare av plattformen, beroende på vad sammanhanget kräver;

"Kundavtal"

Avtal som ingås mellan ett företag i Wayflyer-koncernen och en kund för någon av plattformstjänsterna;  

"Insights Services"

Wayflyers insikts- och analystjänster som tillhandahålls kunderna och som inkluderar information och rekommendationer om prestanda med hjälp av viktiga mätvärden för marknadsföring och transaktionsdata, och användning av aggregerad icke-personlig kundinformation för att göra benchmarking på bransch- eller geografisk nivå (och tillsammans med plattformstjänsterna och alla andra tjänster, material, verktyg eller funktioner som Wayflyer kan tillhandahålla från tid till annan, "tjänsterna");

"Inskolning"

avser processen för att skicka in registreringsinformation och skapa ett kundkonto på plattformen;

"Partnerskapsplats"

Innebär en webbplats som erbjuder Wayflyer-tjänsterna och som drivs av Wayflyer i samarbete med en av våra kommersiella partners från tid till annan;

"Plattform": Wayflyers webbplats och/eller mobilapplikation, beroende på vad som är tillämpligt;

"Plattformstjänster"

betyder alla tjänster som tillhandahålls via plattformen, inklusive men inte begränsat till Wayflyers Funder, Scaler, Wayflyer x TikTok, Freighter-lösningar och alla andra tjänster som vi tillhandahåller från tid till annan;

"Plattformsvillkor"

avser dessa villkor som gäller för din användning av plattformen och tjänsterna, beroende på vad som är tillämpligt;

"Registreringsinformation"

Innebär den personliga information och företagsinformation som Wayflyer efter eget gottfinnande kräver under Onboarding och eventuell uppföljning eller ytterligare information som begärs från tid till annan;

"Verifieringsdokumentation"

innebär moms- eller skattenummer, registreringsbevis, pass och liknande som krävs av oss för att verifiera dina registreringsuppgifter och din identitet, och

"Wayflyer", "vi" eller "oss"

Wayflyer Limited som handlar under namnet "Wayflyer" ("vi" eller "oss"), registrerat i Irland under organisationsnummer 602786 och med registrerat kontor på One Spencer Dock, North Wall Quay, Dublin 1, Irland och med VAT-nummer IE3392493WH, och företag inom Wayflyer-gruppen, beroende på sammanhanget.

1. Plattformen och tjänsterna

1.1 Dessa plattformsvillkor (tillsammans med de dokument som det hänvisas till i dem) fastställer de villkor enligt vilka du får använda plattformen, tjänsterna och/eller någon partnerskapswebbplats, oavsett om du är gäst eller registrerad användare. Användning av plattformen omfattar åtkomst, surfning, skapande av ett konto hos oss eller annan registrering för att utnyttja våra tjänster.

1.2 Läs dessa plattformsvillkor noggrant innan du börjar använda plattformen, eftersom de kommer att styra din användning av plattformen.

1.3 Plattformen och tjänsterna är avsedda för företagsanvändning och riktar sig inte till enskilda konsumenter.

1.4 Genom att använda plattformen och/eller tjänsterna bekräftar du att du accepterar dessa plattformsvillkor och att du samtycker till att följa dem.

1.5 Om du inte godkänner dessa plattformsvillkor får du inte använda plattformen eller tjänsterna.

1.6 Utöver dessa plattformsvillkor kan du från tid till annan ingå kundavtal med oss (inklusive, men inte begränsat till, vårt avtal om kontantförskott för handlare, vårt köp- och serviceavtal för fordringar eller andra avtal om andra tjänster som erbjuds av Wayflyer). Om det finns någon konflikt mellan dessa plattformsvillkor och ett sådant annat kundavtal kommer det senare att ha företräde när det gäller de relevanta tjänsterna.

1.7 Dessa plattformsvillkor, alla relevanta kundavtal och alla andra dokument eller meddelanden som är relevanta för tjänsterna kommer att tillhandahållas till dig elektroniskt och det är ett villkor för din användning av tjänsterna att du accepterar dem i det formatet. Du godkänner vidare att all sådan dokumentation eller alla sådana avtal är"skriftliga" i enlighet med Europeiska gemenskapernas (direktiv 2000/31/EG) förordningar från 2003 eller liknande i en annan jurisdiktion.

1.8 Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia av all dokumentation som du får från oss för framtida referens.

2. Andra tillämpliga villkor

Dessa plattformsvillkor hänvisar till följande ytterligare villkor, som också gäller för din användning av plattformen och tjänsterna:

 1. Vårt integritetsmeddelande, som anger villkoren för hur vi behandlar personuppgifter som vi samlar in från dig eller som du lämnar till oss; 
 2. Vårt meddelande om cookies, som innehåller information om cookies på plattformen;
 3. eventuella tillämpliga databehandlingsavtal som anger de rättigheter och skyldigheter som vi båda har när vi behandlar dina personuppgifter;
 4. Om du använder en partnerskapswebbplats eller får tillgång till tjänsterna via en tredje part, gäller även dessa webbplatsers affärsvillkor och sekretessmeddelanden för dig och din användning av den relevanta webbplatsen.
 5. eventuella tillämpliga kundavtal som vi ingår med dig.

3. Ändringar av dessa plattformsvillkor

3.1 Vi kan när som helst revidera dessa plattformsvillkor genom att ändra denna sida och kommer att meddela dig om detta genom att placera ett meddelande på plattformen. Om du fortsätter att använda plattformen efter ändringar eller revideringar av dessa plattformsvillkor kommer detta att visa att du godkänner de reviderade villkoren.

3.2 Kontrollera den här sidan från tid till annan för att ta del av eventuella ändringar som vi gör, eftersom de är bindande för dig.

4. Ändringar av plattformen

4.1 Vi kan uppdatera plattformen eller tjänsterna från tid till annan och kan ändra innehållet när som helst. Observera dock att allt innehåll på plattformen kan vara inaktuellt när som helst, och vi har ingen skyldighet att uppdatera det.

4.2 Vi garanterar inte att plattformen eller något innehåll på den är fritt från fel eller utelämnanden.

5. Tillgång till och användning av plattformen

5.1 Plattformen tillhandahålls kostnadsfritt, i befintligt skick och i befintligt skick.

5.2 Vi garanterar inte att plattformen eller något innehåll på den alltid kommer att vara tillgängligt eller att det inte finns några avbrott.Tillgång till plattformen tillåts tillfälligt. Vi kan avbryta, dra tillbaka, avbryta eller ändra hela eller delar av plattformen utan förvarning. Vi kan inte hållas ansvariga gentemot dig om plattformen av någon anledning inte är tillgänglig vid någon tidpunkt eller under någon period.

5.3 Du kommer inte att få tillgång till plattformen eller använda tjänsterna i något syfte eller på något sätt som är kriminellt, olagligt, kränker någons rättigheter, är stötande, olämpligt, stör plattformen eller tjänsterna eller på annat sätt är förbjudet enligt dessa plattformsvillkor.

5.4 Du kommer inte att underlicensiera, sälja vidare, hyra ut, överföra eller på annat sätt kommersiellt utnyttja plattformen eller tjänsterna eller på något sätt konkurrera med plattformen eller tjänsterna.

6.2 Din registreringsinformation och verifiering

 • För att kunna utnyttja våra tjänster måste du ange följande uppgifter i samband med inskolningsprocessen:
  - Registreringsinformation;
  - Verifieringsdokumentation som vi kräver;
  - tillgång till dina bankkonton och konton med dina e-handels-, betalnings-, marknadsförings- och analystjänster från tredje part (inklusive, men inte begränsat till, Adwords, Facebook, Google Analytics, Shopify, Stripe och andra konton som kan krävas från tid till annan); och
  - vi kan också kräva särskild information för att uppfylla våra skyldigheter enligt lagarna om straffrättsliga åtgärder (penningtvätt och finansiering av terrorism) 2010 och 2013.
 • Du kommer att hålla denna information uppdaterad under hela den tid du är kund hos oss. Du är medveten om att en underlåtenhet att göra detta kan ha en negativ inverkan på vår förmåga att tillhandahålla tjänsterna till dig.
 • Vi kan också behöva göra förfrågningar om dig och ditt företag, t.ex. kreditkontroller, identitetsbekräftelse och liknande. Du godkänner härmed att vi gör alla kontroller som är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsterna till dig.
 • Om vi inte kan göra de nödvändiga verifieringarna kan vi vägra eller avbryta din användning av tjänsterna.
 • Du garanterar att alla uppgifter som du tillhandahåller är korrekta.
 • Du ska ersätta oss för alla förluster som vi drabbas av till följd av att du inte följer denna klausul 6.

7. Användning av ditt innehåll

7.1 En kund som framgångsrikt skapar och upprätthåller ett kundkonto kan från tid till annan ansöka om ett finansieringserbjudande från Wayflyer, eller någon annan tjänst som Wayflyer kan erbjuda.

7.2 Oavsett om en kund har ett aktivt kundavtal med Wayflyer eller inte kan kunderna upprätthålla och använda sitt Wayflyer-konto och ta emot Insights-tjänsterna.  

7.3 Kunder som utnyttjar finansieringstjänster från Wayflyer är också berättigade att få ett samtal för marknadsföringskonsultation, vilket också kräver den information som lämnas till Wayflyer enligt beskrivningen i dessa plattformsvillkor.

7.4 För att kunna tillhandahålla Insights-tjänsterna (inklusive att ge dig uppdateringar om ditt företags resultat via e-post) på löpande basis kommer vi att behålla åtkomsten till dina konton med tjänster från tredje part (enligt beskrivningen i klausul 6.2(a)) fram till dess att du vidtar åtgärder för att avbryta vår åtkomst.

7.5 I händelse av att en ansökan för någon av Plattformstjänsterna inte godkänns kommer vi att behålla (i) din registreringsinformation och (ii) verifieringsdokumentation under en period av två år, i händelse av att dina omständigheter förändras och du blir en lämplig kandidat för våra tjänster eller om du har några frågor.

7.6 Vi kan också använda dina uppgifter om affärsverksamhet (dvs. uppgifter om din affärsverksamhet enligt kundavtalen) ("uppgifter om affärsverksamhet") för våra affärsändamål, inklusive för användning i marknadsföringsmaterial, benchmarking eller liknande tjänster för att förbättra våra tjänster för dig och andra.

7.7 Genom att tillhandahålla dina uppgifter om företagsverksamhet ger du oss härmed en exklusiv, evig, oåterkallelig, icke-överförbar, royaltyfri, världsomspännande rätt och licens att få tillgång till, använda, reproducera, skapa derivat av, visa, distribuera och på annat sätt fullt ut utnyttja alla dina uppgifter om företagsverksamhet för våra affärsändamål (inklusive för testning och avbuggning).

7.8 Du samtycker till att vi kan identifiera och avslöja dig och din kommersiella information (i förekommande fall på konfidentiell basis) för allmänna rapporterings- och riskändamål som krävs av tredje parter som samarbetar med oss för att tillhandahålla tjänsterna, såsom (endast som exempel) finansinstitut och referensbyråer.

7.9 Du samtycker till att vi får identifiera dig som kund i marknadsföringssyfte och för reklam. Om du inte samtycker till detta kan du skicka ett e-postmeddelande till oss på info@wayflyer.com.

7.10 Alla personuppgifter som du lämnar till oss delas, beroende på vilka personuppgifter det rör sig om, antingen på grundval av en överenskommelse mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsansvarig eller mellan personuppgiftsansvarig och personuppgiftsbiträde, och vår användning av dem regleras av sekretessmeddelandet och avtalet om personuppgiftsbehandling (tillgängliga på begäran).

7.11 Om du inte samtycker till någon av de användningsområden som anges i denna paragraf 7 bör du radera ditt konto hos oss, i vilket fall du inte längre kommer att vara berättigad att ta emot tjänsterna.

8. Kvalifikation för tjänster

8.1 Du garanterar och försäkrar härmed att:

 1. du inte har tillgång till plattformen eller använder tjänsterna i en personlig egenskap eller som konsument;
 2. Du kommer inte att använda plattformen eller tjänsterna på ett sätt som syftar till att kopiera dess funktionalitet eller tillhandahålla liknande tjänster till tredje part;
 3. Du kommer att tillhandahålla all information som Wayflyer rimligen begär i god tid;
 4. du har den nödvändiga behörigheten att tillhandahålla all den information som krävs som en del av Onboarding och att ingå avtal på ditt företags eller annan juridisk enhets vägnar;
 5. all information som du lämnar i Onboarding är korrekt och uppdaterad och att du kommer att meddela oss om eventuella ändringar av sådan information som lämnats eller om eventuella ändringar av omständigheterna i ditt företag;
 6. inga domar har registrerats mot kunden;
 7. kundens bankkonto finns i företagets jurisdiktion, och
 8. Kunden följer all tillämplig lagstiftning.

8.2 Du garanterar att du har den auktoritet som krävs på kundens vägnar för att använda tjänsterna och ingå avtal i samband med dem och att kriterierna som anges i punkt 8.1 alla är sanna för ditt företag.

9. Tillhandahållande av tjänsterna

9.1 Att tjänsterna marknadsförs, att du slutför Onboarding-processen, att du uppfyller kvalificeringskriterierna i punkt 8 eller någon efterföljande kommunikation från oss innebär inte att vi är skyldiga att tillhandahålla tjänster till dig. Alla tjänster tillhandahålls efter vårt eget gottfinnande.

9.2 Du är ensam ansvarig för att avgöra om tjänsterna är lämpliga för din användning. Du tar ensam ansvar för de resultat som erhålls genom användningen av plattformen och tjänsterna.

9.3 Innan du ansöker om eller accepterar några tjänster bör du ta emot oberoende juridisk, finansiell och skattemässig rådgivning.

9.4 Alla garantier, framställningar, villkor och alla andra villkor av något slag som är underförstådda enligt lag eller sedvanerätt är, i största möjliga utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, uteslutna från dessa plattformsvillkor.

10. Konfidentialitet

10.1 Varje part ("mottagande part") är medveten om att den kan få konfidentiell information från den andra parten ("utlämnande part") när den utför sina uppgifter enligt plattformsvillkoren och i diskussioner eller kommunikationer som rör tillhandahållandet av tjänsterna.

10.2 Den mottagande parten ska behandla all konfidentiell information som hemlig, konfidentiell och skyddad, och får inte avslöja eller använda den utan föregående skriftligt medgivande från den utlämnande parten, annat än vad som uttryckligen anges i dessa plattformsvillkor, till den mottagande partens anställda och uppdragstagare på grundval av behov av information för att fullgöra sina skyldigheter enligt plattformsvillkoren, eller enligt lagens krav. Den mottagande parten kommer att införa de förfaranden som den anser vara rimligt nödvändiga (och under alla omständigheter förfaranden som är minst lika stränga som de förfaranden som den skulle tillämpa på sin egen konfidentiella information) för att förhindra att konfidentiell information avsiktligt eller av oaktsamhet avslöjas till tredje part. Utan hinder av det föregående ska ingenting i plattformsvillkoren förhindra att den mottagande parten eller dess anställda avslöjar information som:

 1. innan den avslöjades för den mottagande parten var allmänt känd eller allmänt känd eller efter att den avslöjats för den mottagande parten blir allmänt känd, annat än som en följd av att den mottagande parten har brutit mot någon skyldighet enligt plattformsvillkoren;
 2. var självständigt utvecklad av den mottagande parten utan användning av den konfidentiella information som mottagits enligt plattformsvillkoren, eller
 3. är och har erhållits i god tro från en tredje part som har rätt att lämna ut den, som enligt den mottagande partens kännedom inte har erhållit sådan information från den utlämnande parten och som inte ålägger den mottagande parten någon tystnadsplikt med avseende på sådan information.

10.3 De rättigheter och skyldigheter som följer av plattformsvillkoren med avseende på konfidentiell information gäller under en period av tre år efter det att den har offentliggjorts. Utom i den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag ska den mottagande parten, på begäran av den utlämnande parten, förstöra eller återlämna all konfidentiell information.

10.4 Parterna är medvetna om att ingenting i dessa plattformsvillkor kräver att parterna fortsätter med någon transaktion eller relation och att skadestånd inte är ett tillräckligt gottgörande för att åtgärda brott.

10.5 I vissa fall kommer vi att dela viss kommersiell information om vår relation med remitteringspartners och andra potentiella partners som vi har sekretessavtal med.

11. Immateriella rättigheter

11.1 Vi är ägare eller licenstagare av alla immateriella rättigheter till plattformen och tjänsterna, till det material som publiceras på plattformen och tjänsterna. Dessa verk är skyddade av upphovsrättslagar och fördrag runt om i världen. Alla sådana rättigheter är förbehållna.

11.2 Du får skriva ut ett rimligt antal kopior och ladda ner utdrag av sidor från plattformen för personligt bruk och du får uppmärksamma andra på innehåll som publicerats på plattformen.

11.3 Du får inte ändra pappers- eller digitalkopior av material som du har skrivit ut eller laddat ner på något sätt, och du får inte använda illustrationer, fotografier, video- eller ljudsekvenser eller grafik separat från den medföljande texten.

11.4 Vår och eventuella identifierade bidragsgivares status som författare till innehållet på plattformen måste alltid erkännas.

11.5 Du får inte använda någon del av innehållet på plattformen för kommersiella ändamål.

11.6 Om du skriver ut, kopierar eller laddar ner någon del av plattformen i strid med dessa plattformsvillkor upphör din rätt att använda plattformen och tjänsterna omedelbart och du måste, enligt vårt val, återlämna eller förstöra alla kopior av det material du har gjort.

12. Ingen användning av information

12.1 Innehållet på plattformen och som tillhandahålls till dig i samband med tjänster tillhandahålls endast för allmän information. Det är inte avsett att utgöra råd som du ska förlita dig på. Du måste inhämta professionell eller specialiserad rådgivning innan du vidtar, eller avstår från, någon åtgärd på grundval av innehållet på plattformen eller i samband med tjänsterna.

12.2 Även om vi gör rimliga ansträngningar för att uppdatera informationen på plattformen gör vi inga uttalade eller underförstådda utfästelser, garantier eller garantier för att innehållet på plattformen är korrekt, fullständigt eller uppdaterat.

13. Ansvar för överträdelse

13.1 Om du bryter mot någon bestämmelse i dessa plattformsvillkor kan vi:

 1. stänga, avbryta eller begränsa din tillgång till plattformen, eller
 2. vägra att behandla en begäran om tjänster eller avsluta tjänster som vi tillhandahåller dig.

13.2 Du ersätter härmed, håller oss, våra tjänstemän, styrelseledamöter, aktieägare och representanter skadeslösa och försvarar dem från och mot allt ansvar, alla skador, förluster, kostnader eller utgifter (inklusive men inte begränsat till advokatarvoden och utgifter) som uppstår i samband med alla anspråk relaterade till:

 1. din överträdelse av någon bestämmelse i dessa plattformsvillkor eller något kundavtal;
 2. din användning av tjänsterna, och
 3. Registreringsinformation, verifieringsdokumentation eller annan information som du lämnar till oss.

14. Begränsning av ansvar

14.1 Ingenting i dessa plattformsvillkor utesluter eller begränsar vårt ansvar för dödsfall eller personskador som uppstår på grund av vår försumlighet, vårt bedrägeri eller bedräglig vilseledande framställning, eller något annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt irländsk lag.

14.2 I den utsträckning som lagen tillåter utesluter vi alla villkor, garantier, framställningar eller andra villkor som kan gälla för plattformen eller något innehåll på den, vare sig de är uttryckliga eller underförstådda.

14.3 Vi är inte ansvariga gentemot dig för någon förlust eller skada, oavsett om det rör sig om avtal, skadestånd (inklusive vårdslöshet), brott mot lagstadgad skyldighet eller annat, även om det är förutsägbart, som uppstår under eller i samband med:

 1. användning av, eller oförmåga att använda, plattformen;
 2. användning av tjänsterna, eller
 3. användning av eller tillit till innehåll som visas på plattformen eller tjänsterna.

14.4 Med förbehåll för klausul 14.1 är vi inte ansvariga i kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet) eller för brott mot lagstadgade skyldigheter eller på något annat sätt för:

 1. alla ekonomiska förluster (inklusive förlust av intäkter, vinster, kontrakt, affärer eller förväntade besparingar);
 2. förlust av goodwill eller rykte, eller
 3. Alla särskilda eller indirekta förluster eller följdförluster, oavsett om dessa förluster var möjliga för parterna att tänka på vid den tidpunkt då du registrerade dig på plattformen eller tecknade dig för tjänsterna, eller om de uppstod eller uppstod för dig till följd av eller i samband med tillhandahållandet av tjänsterna.

14.5 Med förbehåll för klausul 14.1 är vårt totala samlade ansvar i avtal, skadestånd (inklusive vårdslöshet eller brott mot lagstadgad skyldighet), vilseledande (oavsett om det är oskyldigt eller vårdslöst), återställande eller på annat sätt, som uppstår i samband med driften av plattformen, begränsat till 1 000 euro. Ansvar i samband med utförandet eller det planerade utförandet av tjänsterna kommer att omfattas av villkoren i kundavtalen som specifikt avser de relevanta tjänsterna.

14.6 Vi ansvarar inte för förlust eller skada som orsakas av ett virus, en distribuerad överbelastningsattack eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, dina datorprogram, data eller annat äganderättsligt material på grund av din användning av plattformen eller din nedladdning av något innehåll på den eller på någon webbplats som är länkad till den.

14.7 Vi tar inget ansvar för innehållet på webbplatser som är länkade till plattformen. Sådana länkar ska inte tolkas som att vi godkänner de länkade webbplatserna. Vi ansvarar inte för någon förlust eller skada som kan uppstå till följd av din användning av dem.

15. Virus

15.1 Vi garanterar inte att plattformen är säker eller fri från buggar eller virus.

15.2 Du är ansvarig för att konfigurera din informationsteknik, dina datorprogram och din plattform för att få tillgång till plattformen. Du bör använda din egen programvara för virusskydd.

15.3 Du får inte missbruka plattformen genom att medvetet införa virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är skadligt eller tekniskt skadligt. Du får inte försöka få obehörig tillgång till plattformen, den server på vilken plattformen lagras eller någon server, dator eller databas som är ansluten till plattformen. Du får inte angripa plattformen genom en överbelastningsattack eller en distribuerad överbelastningsattack. Vi kommer att rapportera alla sådana överträdelser till relevanta brottsbekämpande myndigheter och vi kommer att samarbeta med dessa myndigheter genom att avslöja din identitet för dem. I händelse av ett sådant brott kommer din rätt att använda plattformen att upphöra omedelbart.

17. Allmänt

17.1 Våra åtgärder enligt dessa plattformsvillkor är kumulativa och utesluter inte andra åtgärder som parten kan ha laglig rätt till.

17.2 Vår underlåtenhet att kräva strikt uppfyllande av någon bestämmelse i dessa plattformsvillkor innebär inte att vi avstår från vår rätt att kräva strikt uppfyllande av den i framtiden.

17.3 Meddelanden kommer att skickas elektroniskt.

17.4 Om någon bestämmelse, klausul, mening, fras eller ord i detta avtal, eller tillämpningen av dessa under några omständigheter, anses vara ogiltig eller ogenomförbar, kommer denna ogiltighet eller ogenomförbarhet inte att påverka giltigheten eller verkställbarheten av resten av avtalet eller tillämpningen av någon sådan bestämmelse, mening, klausul, fras eller ord under andra omständigheter.

18. Hela avtalet

18.1 Dessa plattformsvillkor och alla andra dokument som det hänvisas till här utgör hela avtalet mellan dig och oss och ersätter alla tidigare diskussioner, korrespondens, förhandlingar, överenskommelser, arrangemang, överenskommelser och avtal mellan dig och oss som rör ämnet.

18.2 Du bekräftar att du genom att acceptera dessa plattformsvillkor inte förlitar dig på, och har inga rättsmedel med avseende på, någon utfästelse eller garanti (oavsett om den gjorts oskyldigt eller av oaktsamhet) som inte anges i dessa plattformsvillkor.

18.3 Ingenting i denna klausul begränsar eller utesluter ansvar för bedrägeri.

19. Tillämplig lag

Dessa plattformsvillkor regleras av irländsk lag. Du underkastar dig härmed den irländska domstolens exklusiva jurisdiktion.

20. Kontakta oss

För att kontakta oss, vänligen skicka ett e-postmeddelande till info@wayflyer.com

Datum för ikraftträdande 14 oktober 2022